Chinese

Consonants

c

ch

h

q

r

sh

x

z

zh

Vowels

a

ai

ao

e

ei

i

ian

ie

o

ou

u

ui

uo

yu

u

Language:

Mandarin=Beijing

Cantonese=Hong Kong

Min=Taiwan

Dungan

Wu

Shanghainese

Wenzhounese

Yue

Cantonese

Taiwanese

Teochew

Fuzhounese

Puxian

Hakka

Xiang

Gan

Chinese Dictionary

Ni hao=Greeting, Hello, or How are you?

Zaijian=Good bye

Zai jian=Good bye - I'm on way out

Xian sheng, Furen, Xiajie=Sir, Maam, Miss

Ni hao=How are you?

Wan an=Good night

Xie Xie=Thank you

Thank you very much=Bukeqi

You're welcome=Shi de, Xie Xie

Yes, thank you=Bu shi

Duibuqi=Pardon me

Duibuqi=I'm sorry

Wo ting bu dong=I don't understand

Dong ma=Do you understand

yi=1

er=2

san=3

si=4

wu=5

liu=6

qi=7

ba=8

jiu=9

shi=10

Shi Yi=11

Shi Er=12

Shi San=13

Shi Si=14

Shi Wu=15

Shi Liu=16

Shi Qi=17

Shi Ba=18

Shi Jiu=19

Er Shi=20

San Shi=30

Si Shi=40

Wu Shi=50

Liu Shi=60

Qi Shi=70

Ba Shi=80

Jiu Shi=90

Yi Bai=100

Yi Qian=1000

Yi Wan=10000

Xing qi yi=Monday

Xing qier=Tuesday

Xing qisan=Wednesday

Xing qisi=Thursday

Xing qiwu=Friday

Xing qilian=Saturday

Xing qilian=Sunday

Yi yue=January

Er yue=February

Sang yue=March

Si yue=April

Wu yue=May

Liu yue=June

Qi yue=July

Ba yue=August

Jiu yue=September

Shi yue=October

Shi yi yue=November

Shi er yue=December

Baba=Father

Mama=Mother

Ge ge=Older Brother

Jie jie=Older Sister

Wo=Me

Didi=Younger Brother

Mei mei=Younger Sister

Peng you=Friend

Zhang fu=Husband

Tai tai=Wife

Shen me=What?

Shen me shihou=When?

Shei=Who

Zen me=How?

Duo shao= How much is it?

Zai nail=Where?

Neige=Which

Qing wen=May I ask you a question?

Jidian zhong=What time is it?

Zhong wu=It is noon.

Zai (Hour) dian zhong=It is one o'clock

Zai (Hour) dian zhong=It is two o'clock

Zai (Hour) dian zhong=It is three o'clock

Zai (Hour) dian zhong=It is four o'clock

Ban xiao shi=Half past the hour

Sidian ershi fen=It is 4:20

Liudian sanshi fen=It is 6:30

Wudian ershi wu fen=It is 5:25

Wu ye=It is midnight

Zai zao shang=Morning

Zai xia wu=Afternoon

Zai wan shang=After sundown

Wan shang=Night

Chinese Cities

Beijing

Hong Kong

Taiwan

Chinese Provinces

Northern

Heilongjiang

Jilin

Liaoning

Inner Mongolia

Beijing

Tianjin

Central

Hebei

Shangdong

Shanxi

Nigxia

Gansu

Qinghai

Shaanxi

Hana

Anhui

Jiangsu

Shanghai

Zhejiang

Hubei

Western

Tibet

Xingjang

Southern

Fujian

Jiangxi

Hunan

Sichuan

Guizhou

Yunnan

Guangxi

Guangdong

Hainan